Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tiền lãi/tiền gốc

Tiền lãi (Interest) là chi phí đi vay, được tính bằng cách lấy số tiền gốc nhân với phần trăm lãi suất vay. Vì lãi suất được tính dựa trên số dư khoản vay còn lại, nên việc trả nhiều tiền gốc hơn mỗi tháng sẽ làm giảm đáng kể các khoản trả lãi của bạn trong suốt thời gian vay.

Ví dụ: bạn vay 100 triệu trong thời hạn 1 năm với lãi suất 14%/năm và thanh toán định kỳ hàng tháng. Trước tiên, bạn phải tính lãi suất vay mỗi tháng bằng cách lấy 14% / 12 tháng = 1.17% một tháng. Sau đó, bạn tính số tiền lãi hàng tháng dựa vào số dư khoản vay, tiền lãi tháng đầu tiên sẽ là 1.17% * 100 triệu = 1.166 triệu đồng.

Bạn có thể chọn phương pháp trả lãi hàng tháng và sau đó trả hết tiền gốc một lần vào cuối thời hạn vay. Hoặc, chia đều số tiền gốc cho 12 tháng và mỗi tháng trả một phần tiền vay gốc cộng với tiền lãi dựa trên số dư khoản vay còn lại.

Tiền gốc (Principal) là số tiền bạn vay từ ngân hàng hoặc bên cho vay và hứa sẽ trả trong tương lai.

Nói cách khác, nó là giá trị ban đầu của một khoản vay và khi khoản vay được hoàn trả dần, phần còn lại của nó sẽ được gọi là số dư nợ (số tiền nợ còn lại).