Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ phần trăm hàng năm

Lãi suất hàng năm (Annual percentage rate hay APR) được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm, dùng để tính toán chi phí của một khoản vay hoặc thu nhập lợi tức từ một khoản đầu tư.

Lưu ý rằng, APR không tính đến lãi kép và ngoài lãi vay, nó còn bao gồm các phí khác liên quan tới việc đi vay.

Ví dụ: một thẻ tín dụng có APR là 25%. Khoản dư nợ tín dụng 10 triệu đồng của bạn sẽ bị tính lãi nếu bạn không thanh toán chúng trước ngày đến hạn (thường theo chu kỳ hàng tháng / 30 ngày) hoặc trước khi kết thúc thời gian gia hạn.


Giả sử bạn không thanh toán khoản nợ này tới 10 ngày sau khi khoản nợ đáo hạn, tiền lãi bạn sẽ đóng là:

(25% / 365 ngày) * 40 ngày = 2.74%

(APR cho khoản vay là 40 ngày vì sẽ tính cả 30 ngày đầu)

2.74% * 10 triệu = 274,000 đồng tiền lãi.

APR được tính theo công thức như sau:

APR = [ [(Phí + Lãi vay) / Tiền gốc] / Số ngày của thời hạn vay ] *365 * 100

Khi đi vay hay đầu tư, bạn cần để ý đến APR để có thể so sánh mức lãi suất đó cao hơn hay thấp hơn giữa các thẻ tín dụng và các ngân hàng, hoặc khả năng sinh lời của các sản phẩm đầu tư khác nhau.