Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Doanh thu

Doanh thu (Revenue) là số tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là một quý hoặc một năm), được tính bằng cách lấy giá bán bình quân nhân với số lượng đơn vị hàng đã bán. Doanh thu còn được gọi là doanh thu bán hàng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, được thể hiện ở dòng đầu tiên của báo cáo. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, ta tính toán được thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thu nhập khác hay thu nhập bất thường là thu nhập không thường xuyên hoặc không định kỳ có được từ các nguồn khác (ví dụ: tiền khởi kiện, tiền thanh lý tài sản...).

Nhìn chung, Doanh thu là một phần quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào, nó thể hiện sức khỏe tài chính và hiệu suất kinh doanh của họ. Nó cũng là một trong những số liệu cơ bản trong báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement), cùng với các chi phí và lợi nhuận khác, để tính toán lợi nhuận ròng (net profit) của doanh nghiệp.