Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty.

Báo cáo tài chính thường được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, công ty kiểm toán v.v... để đảm bảo tính chính xác và cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc mục đích đầu tư.

Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lãi lỗBáo cáo lưu chuyển tiền tệ.