Biên độ giá

Biên độ giá hay biên độ giao dịch là mức biến động lớn nhất của giá cổ phiếu trong ngày, được tính dựa trên giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó.

Hiện nay các sàn giao dịch khác nhau có biên độ giá khác nhau:

  • HSX: Biên độ giá trong ngày giao dịch là ±7%.
  • HNX: Biên độ giá trong ngày giao dịch là ±10%.
  • UPcom: Biên độ giá trong ngày giao dịch là ±15%.