Các loại lệnh chứng khoán

Các loại lệnh chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều loại lệnh khác nhau như Lệnh thị trường (Market Price Order hay MP), Lệnh giới hạn (Limit Order hay LO), Lệnh mở cửa (At The Open hay ATO), Lệnh đóng cửa (At The Close hay ATC).