Chi phí vốn

Chi phí vốn

Chi phí vốn (Cost of capital, CoC) đo lường chi phí mà một doanh nghiệp phải chịu để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của mình. Nó được dùng để so sánh chi phí của vốn có được từ đi vay hoặc huy động từ các nhà đầu tư, so với lợi nhuận kỳ vọng của một khoản đầu tư.

Chi phí vốn cũng được hiểu như là mức lợi nhuận tối thiểu cần thiết, biểu thị bằng tỷ lệ %, mà công ty cần đạt được để biện minh cho việc thực hiện một dự án, chẳng hạn như xây dựng một nhà máy mới. Thước đo này rất quan trọng trong việc xác định xem liệu vốn của một công ty hay nhà đầu tư có được triển khai, sử dụng một cách hiệu quả hay không.

Chi phí vốn bao gồm chi phí của cả vốn chủ sở hữu và nợ của công ty, được tính với tỷ trọng theo cấu trúc vốn hiện tại của công ty, thường được gọi là chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC). Các quyết định đầu tư của công ty cho các dự án mới cần phải tạo ra lợi nhuận cao hơn chi phí vốn được sử dụng để tài trợ cho dự án. Nếu không, dự án sẽ không tạo ra được lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Ví dụ, chi phí vốn tính theo công thức chi phí vốn gia quyền (Weighted average cost of capital) của công ty là 9% và tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của dự án là 11%. Như vậy ước tính, dự án đó có thể đem về cho công ty khoảng 2% lãi vốn.