Chia tách cổ phiếu

Chia tách cổ phiếu (Stock split)

Chia tách cổ phiếu xảy ra khi công ty muốn tăng tính thanh khoản của cổ phiếu bằng cách tăng số lượng cổ phiếu của mình bằng cách phát hành thêm một lượng cổ phiếu theo tỉ lệ nhất định cho các cổ đông hiện hữu. Mặc dù số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên theo bội số cụ thể, nhưng tổng giá trị của chúng vẫn không thay đổi vì việc chia tách về cơ bản không làm thay đổi giá trị của công ty.

Chia tách cổ phiếu được hiểu đơn giản như là cắt một chiếc bánh sinh nhật đang chia 10 miếng, thì nay chia ra thành 12 miếng, hoặc thậm chí 20 miếng, nhưng bản chất vẫn là chiếc bánh ban đầu.

Tỷ lệ chia tách cổ phiếu 1:1 có nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu đó sẽ có thêm 1 cổ phiếu tương ứng sau khi chia tách. Tương tự tỉ lệ chia tách 2: 1 có nghĩa là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu đó sẽ có thêm 1 cổ phiếu tương ứng sau khi chia tách.

Ví dụ như cổ phiếu của Google vừa qua đã chia tách theo tỷ lệ 20:1, nghĩa là bất kỳ ai nắm giữ 20 cổ phiếu của Google trước khi chia tách sẽ có thêm 1 cổ ngày hôm nay. Đồng thời, giá cổ phiếu cũng được chia tách với tỷ lệ tương đương, từ khoảng $2,200/cổ phiếu xuống $1,833.3/cổ phiếu.