Cổ đông

Cổ đông

Khi sở hữu một hoặc nhiều cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó, bạn sẽ là một cổ đông, là một trong những người sở hữu doanh nghiệp đó.

Ví dụ: Công ty cổ phần A phát hành 100 cổ phiếu, trong đó, bạn mua được 5 cổ phiếu và bạn là một cổ đông của công ty, số phần trăm cổ phiếu của bạn là 5%. Trong một ngày nếu công ty này lãi được 1 triệu đồng, thì số tiền lãi bạn nhận được sẽ là 50 nghìn đồng.