Cổ phần

Cổ phần

Cổ phần là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau của công ty cổ phần.

Ví dụ: Công ty cổ phần có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, số vốn đó được chia thành 1,000,000 phần bằng nhau, mỗi phần có mệnh giá là 10,000 đồng được gọi là một cổ phần.