Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành là số cổ phiếu của một công ty hiện có và đang được tất cả các cổ đông của công ty nắm giữ, bao gồm các cổ phiếu do các nhà đầu tư, cá nhân, và tổ chức nắm giữ và cổ phiếu bị hạn chế do các cán bộ và người trong công ty sở hữu. Cổ phiếu lưu hành không bao gồm cổ phiếu mà công ty đã mua lại làm cổ phiếu quỹ.