Cổ phiếu tự do chuyển nhượng

Cổ phiếu tự do chuyển nhượng (Share free float) là số lượng cổ phiếu của một công ty được giao dịch tư do, công khai trên thị trường thứ cấp và không bị hạn chế giao dịch. Số lượng cổ phiếu này là một phần cùa Cổ phiếu đang lưu hành, là tổng số cổ phiếu mà một công ty đã phát hành và được nắm giữ bởi tất cả các cổ đông.

Tỷ lệ số lượng cổ phiếu lưu hành tự do được các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng khi lựa chọn cổ phiếu. Thường, các cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng nhỏ hiếm khi được các nhà đầu tư tổ chức rót tiền vào, bởi thanh khoản thấp và giá của chúng rất dễ biến động dù chỉ với một vài giao dịch khối lượng nhỏ. Hơn thế, số lượng cổ phiếu có sẵn trên thị trường hạn chế, không phù hợp với các khoản đầu tư với quy mô lớn.

Tỷ lệ cổ phiếu tư do chuyển nhượng được tính như sau:

Tỷ lệ cổ phiếu tư do chuyển nhượng = Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng / Tổng số lượng cổ phiếu lưu hànhNgoài ra, nếu cần thiết, công ty có thể tăng số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng bằng cách phát hành hay chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, chia tách cổ phiếu hoặc giảm số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhuọng bằng mua lại cổ phiếu quỹ.