Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi (Convertible preferred stock) là loại cổ phiếu ưu đãi trong đó nhà đầu tư có quyền chuyển đổi cổ phiếu này sang thành cổ phiếu phổ thông với một tỷ lệ chuyển đổi cố định trong một thời gian xác định. Cổ phiểu ưu đãi chuyển đổi, không có quyền biểu quyết và được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu phổ thông, nên có tính năng của cả nợ và vốn chủ sở hữu.

Trong bảng cân đối kế toán, nó sẽ được ghi nhận trước ở phần nợ phải trả, và sau khi được chuyển đổi, nó sẽ được ghi nhận lại vào phần vốn chủ sở hữu.

Các doanh nghiệp thường phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi nhằm huy động vốn với mức chi phí rẻ hơn so với phát hành các khoản nợ thông thường, và tránh việc pha loãng cổ phiếu đang lưu hành.

Ví dụ, công ty XYZ có phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi với tỷ lệ chuyển đổi 1:10, giá chuyển đổi là 100,000đ.

Nếu cổ phiếu XYZ đang có giá 90,000đ, thì việc chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông có thể ghi nhận lỗ 10%. Còn nếu XYZ tăng lên 110,000đ, và cổ đông ưu đãi quyết định thực hiện quyền chuyển đổi 1 cổ phiếu ưu đãi lấy 10 cổ phiếu phổ thông với giá 100,000đ, thì họ có thể ghi nhận lãi 10%.