Công ty cổ phần

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó:

- Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa.

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

- Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sẽ sở hữu cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

- Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ cổ phần sở hữu khi công ty có lợi nhuận là cổ tức;

Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới.