Doanh thu

Doanh thu là số tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thông thường, được tính bằng giá bán bình quân nhân với số lượng đơn vị hàng đã bán. Đây là dòng trên cùng (hoặc tổng thu nhập) mà từ đó chi phí được trừ đi để xác định thu nhập ròng.

Doanh thu còn được gọi là doanh thu bán hàng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Thu nhập hoạt động kinh doanh là doanh thu (từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ) trừ đi chi phí hoạt động.

Thu nhập khác hay thu nhập bất thường là thu nhập không thường xuyên hoặc không định kỳ có được từ các nguồn khác (ví dụ: tiền khởi kiện, tiền thanh lý tài sản…).