Dư bán/Dư mua

- Dư bán: là số lượng cổ phần đặt bán ở mức giá cao hơn giá đang khớp trên thị trường và do đó chưa khớp mà treo trên hệ thống giao dịch. Trên bảng giá chứng khoán thường hiển thị 3 mức giá chào bán thấp nhất và khối lượng cổ phiếu tương ứng với mức giá này.

- Dư mua: là số lượng cổ phần đặt mua ở mức giá thấp hơn giá đang khớp trên thị trường và do đó chưa khớp mà treo trên hệ thống giao dịch. Trên bảng giá chứng khoán sẽ là hiển 3 mức giá đặt mua cao nhất và khối lượng cổ phiếu đặt mua tương ứng với mức giá đó.

- Các lệnh dư mua dư bán không khớp sẽ tự động bị hủy sau giờ giao dịch.