Đặt lệnh chứng khoán

Đặt lệnh chứng khoán

Nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch để có thể đặt lệnh mua/bán chứng khoán.

Các lệnh mua/bán thường yêu cầu các trường thông tin: lệnh mua hay bán, Mã chứng khoán, Số lượng cổ phiếu, Giá mua/bán, Loại lệnh. Sau khi bạn nhập các trường thông tin thì cần xác nhận lệnh để lệnh được gửi lên trên các sàn giao dịch chứng khoán để khớp lệnh.

Mỗi loại lệnh khác nhau sẽ có ưu tiên khớp lệnh khác nhau.