Đầu tư (Investment)

Đầu tư chỉ việc phân bổ các nguồn lực và vốn (thường là tiền) của một cá nhân hoặc tổ chức vào các loại tài sản hay công cụ tài chính với kỳ vọng tạo ra thu nhập cố định từ khoản đầu tư đó và/hoặc lợi nhuận đến từ việc tăng giá.

Ngoài ra, trong đầu tư, rủi ro và lợi nhuận luôn đi đôi với nhau; rủi ro thấp thường tương đương với lợi nhuận kỳ vọng thấp, trong khi lợi nhuận cao hơn thường đi kèm với rủi ro cao hơn. Ở cấp độ rủi ro thấp, các khoản đầu tư cơ bản có thể là chứng chỉ tiền gửi (CD), trái phiếu hoặc các công cụ có thu nhập cố định; trong khi đầu tư cổ phiếu được coi là có rủi ro cao hơn. Hàng hóa và các sản phẩm phái sinh thường được coi là một trong những khoản đầu tư rủi ro nhất. Bạn cũng có thể đầu tư vào tài sản cố định, chẳng hạn như đất đai hoặc bất động sản, hoặc các mặt hàng đồ mỹ nghệ và đồ cổ.