Định giá theo P/E

Định giá theo P/E

Cách định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E là cách phổ biến nhất và có thể áp dụng cho cổ phiếu ở hầu hết các ngành nghề.

Giá cổ phiếu = chỉ số P/E * dự phóng EPS

Trong công thức này, chỉ số P/E thường được dùng theo số trung bình ngành, điều chỉnh tăng giảm theo mức tăng trưởng của công ty. Dự phóng EPS là EPS dự đoán của năm hiện tại.

Nếu giá của cổ phiếu trên thị trường thấp hơn giá trị định giá theo phương pháp P/E thì cổ phiếu đang ở vùng giá hấp dẫn và ngược lại, nếu giá của cổ phiếu trên thị trường cao hơn giá trị định giá theo phương pháp P/E thì cổ phiếu đang đắt và có thể xem xét bán.

Để định giá một công ty sử dụng chỉ số P/E, các nhà phân tích thường dự phóng kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế trong tương lai của công ty.

Ví dụ: Một công ty có Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dự phóng là 100 tỷ đồng và chỉ số P/E trung bình ngành là 10.0x thì Vốn hóa của công ty sẽ được tính như sau:

Vốn hóa thị trường = Lợi nhuận sau thuế dự phóng * Chỉ số P/E = 100* 10.0 = 1,000 tỷ đồng

Từ vốn hóa công ty, có thể tính ra Giá cổ phiếu và so sánh với giá thị trường để có thể biết cổ phiếu đắt hay rẻ và ra quyết định mua bán