Định giá

Định giá là quá trình phân tích xác định giá trị hiện tại (hoặc dự kiến) của một tài sản hoặc một công ty.

Có nhiều phương pháp được sử dụng để định giá. Các chuyên gia phân tích thường xem xét hoạt động của doanh nghiệp, cấu trúc vốn của doanh nghiệp, triển vọng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai cũng như giá trị thị trường của công ty. Phân tích cơ bản thường được sử dụng để định giá.