EBIT

EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) là thu nhập trước lãi vay và thuế.

EBIT là một chỉ số đánh giá khả năng sinh lời của một công ty.

EBIT có thể được tính bằng doanh thu trừ chi phí không bao gồm thuế và lãi vay.

EBIT còn được gọi là thu nhập hoạt động, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trước lãi vay và thuế.