EBITDA

EBITDA

EBITDA, hay thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và hao mòn, là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính tổng thể của công ty và được sử dụng thay thế cho thu nhập ròng trong một số trường hợp. Tuy nhiên, EBITDA có thể gây hiểu lầm vì nó không phản ánh chi phí đầu tư vốn như tài sản, nhà máy và thiết bị.

EBITDA có thể được sử dụng như một phím tắt để ước tính dòng tiền sẵn có để trả nợ cho các tài sản dài hạn.

EBITDA có thể được sử dụng để so sánh các công ty với nhau và mức trung bình của ngành.