EPS

EPS (Earning Per Share hay Lợi nhuận trên một cổ phiếu) là thu nhập hay lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được trên một cổ phiếu. Đây là chỉ số thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp, EPS càng cao thì khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty càng lớn.

Công thức tính chỉ số EPS:

EPS = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức ưu đãi) / Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành


EPS sẽ được điều chỉnh theo sự kiện pha loãng như phát hành cổ phiếu, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, trong năm.