GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)

Tổng sản phẩm quốc nội (Gross domestic products hay GDP) là giá trị tiền tệ của tất cả các hàng hoá và dịch vụ được tạo ra bởi một quốc gia trong một thời điểm nhất định, thường là một năm. GDP thể hiện bao quát nền kinh tế của một quốc gia qua việc ước tính quy mô và đà tăng trưởng của nền kinh tế đó. GDP của Việt Nam năm 2022 được World Bank dự báo tăng 5,5% so với năm 2021.

GDP có thể được tính theo ba cách: sản lượng sản xuất, chi tiêu, hoặc thu nhập. Tất cả các phương pháp sẽ cho cùng một kết quả.

Phương pháp sản xuất: tổng của “giá trị gia tăng” (tổng doanh thu trừ đi giá trị của các yếu tố đầu vào) ở mỗi giai đoạn sản xuất.

Phương pháp thu nhập (revenue): tổng các thu nhập do toàn bộ chủ thể sản xuất trong nền kinh tế tạo ra.

Phương pháp chi phí (expenditure): tổng giá trị mua hàng của người dùng cuối cùng.

Công thức GDP theo phương pháp chi phí:
GDP = tiêu dùng tư nhân (private expenditure) + tổng đầu tư tư nhân (private investment) + đầu tư của chính phủ + chi tiêu của chính phủ + (xuất khẩu - nhập khẩu).