Giá đóng cửa

Giá đóng cửa

Giá đóng cửa là giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch. Giá đóng cửa hôm nay chính là giá tham chiếu cho ngày mai. Và theo một vòng tuần hoàn, giá đóng cửa ngày mai sẽ là giá tham chiếu cho ngày kia.