Giá khớp lệnh

Giá khớp lệnh

Khớp lệnh trên thị trường chứng khoán là lệnh mua được khớp với lệnh bán ở cùng một mức giá trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến.

Giá mà lệnh mua và lệnh bán cùng mức giá nhau và được khớp gọi là giá khớp lệnh.