Giá trị doanh nghiệp

Giá trị doanh nghiệp (EV, Enterprise Value)

Giá trị doanh nghiệp (EV) là thước đo tổng giá trị của công ty, thường được sử dụng thay thế cho giá trị vốn hóa thị trường của một công ty. EV bao gồm vốn hóa thị trường của một công ty cũng như nợ ngắn hạn và dài hạn và bất kỳ khoản tiền mặt nào trên bảng cân đối kế toán của công ty, và được xem là thể hiện giá trị của một công ty chính xác hơn vốn hóa thị trường.

Công thức tính EV như sau:

EV = Vốn hóa thị trường - Nợ - Tiền và các khoản tương đương tiền