Giá trị nội tại

Giá trị nội tại (Intrinsic value)

Giá trị nội tại (Instrinsic value) là thước đo một công ty hay một cổ phiếu có giá trị thực sự là bao nhiêu.

Giá trị nội tại có thể được tính toán bằng một phép tính khách quan hoặc mô hình định giá phức tạp nhưng không phải là giá thị trường đang giao dịch của cổ phiếu đó.

Trong phân tích tài chính, giá trị nội tại gắn liền với việc xác định giá trị cơ bản của một công ty và dòng tiền của nó. Không có tiêu chuẩn chung nào để tính toán giá trị nội tại của một công ty, nhưng các nhà phân tích tài chính thường dùng mô hình định giá, phân tích chi tiết các khía cạnh của một doanh nghiệp bao gồm các yếu tố định tính, định lượng và cảm nhận.