Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu

Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (Book Value per share)

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) của một công ty được tính bằng vốn chủ sở hữu của cổ đông phổ thông trong công ty chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành.

Giá trị sổ sách của một công ty là sự chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải trả của công ty đó, chứ không phải giá cổ phiếu của công ty đó trên thị trường.

Nếu công ty giải thể, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu cho biết giá trị tính bằng đồng còn lại của các cổ đông phổ thông sau khi tất cả tài sản được thanh lý và tất cả các khoản nợ đã được thanh toán.