Giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng (Net worth)

Giá trị tài sản ròng của một cá nhân hay tổ chức là giá trị của tổng tài sản trừ đi tổng các khoản nợ phải trả. Giá trị ròng là thước đo quan trọng để đánh giá sức khoẻ tài chính của mỗi cá nhân hoặc tổ chức.

Các khoản nợ có thể bao gồm khoản vay thế chấp, số dư thẻ tín dụng, hay khoản vay mua ô tô. Tài sản có thể bao gồm số dư tài khoản ngân hàng, tài khoản tiết kiệm, chứng khoán như cổ phiếu hoặc trái phiếu, tài sản cố định, ô tô, nhà v.v. Bất cứ thứ gì còn lại sau khi bán tất cả tài sản và trả hết nợ sẽ được gọi là giá trị tài sản ròng.

Ví dụ: ở Việt Nam, top 1% dân số giàu nhất có giá trị tài sản ròng trung bình lên tới hơn $800,000; top 10% là khoảng $180,000 và tài sản trung bình của 50% dân số rơi vào khoảng $3,500.