Giá vốn bán hàng

Giá vốn bán hàng (COGS)

Giá vốn hàng bán (COGS) là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa bán ra của một công ty. Số tiền này bao gồm chi phí nguyên vật liệu và nhân công trực tiếp sử dụng để tạo ra hàng hóa. Nó không bao gồm các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như chi phí phân phối và chi phí lực lượng bán hàng.

Giá vốn hàng bán còn được gọi là "giá vốn hàng bán".