Giai đoạn suy giảm

Giai đoạn suy giảm (Contraction)

Giai đoạn suy giảm kinh tế là giai đoạn sau đỉnh, khi nền kinh tế bắt đầu đi xuống. Lúc này thị trường chung sẽ tự điều chỉnh và không còn tăng trưởng nữa. Cung thường sẽ nhiều hơn cầu do vậy, lượng hàng hoá và dịch vụ sẽ giảm dần, giá cả đứng im, sản xuất bị cắt giảm và thị trường lao động đi xuống.