Gói kích cầu

Gói kích cầu (Government stimulus)

Gói kích thích kinh tế là biện pháp được thông qua bởi chính phủ qua các chính sách tài khoá và tiền tệ nhằm giúp nền kinh tế của họ hồi phục trong suy thoái và chống lạm phát.

Gói kích thích, hay gói kích cầu, được áp dụng để chính phủ bơm tiền ra thị trường để hổ trợ, thúc đẩy người dân trong việc tiêu dùng. Qua đó, thúc đẩy nền kinh tế dần hồi phục lại, với việc sản xuất gia tăng trở lại, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống và cung và cầu ổn định trở lại ở một mức cao hơn.