Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng (NI), còn được gọi là thu nhập ròng, được tính bằng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động, khấu hao, lãi vay, thuế và các chi phí khác. Nó là một con số để các nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời của công ty.

Các doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận ròng để tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu, là lợi nhuận phân bổ cho các cổ đông.