Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại (Commercial bank) là các tổ chức tài chính chuyên kinh doanh, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới tiền gửi, tín dụng và tiền tệ, với mục tiêu tạo ra lợi nhuận. Nói một cách đơn giản, ngân hàng thương mại hoạt động như một đơn vị trung gian, kết nối người có nhu cầu gửi tiền và người có nhu cầu đi vay tiền với nhau. Ngân hàng sẽ trả lãi cho người gửi tiền và thu lãi từ người đi vay tiền từ họ, qua đó tạo ra lợi nhuận từ mức lãi chênh lệch giữa thu vào và chi ra.

Ngân hàng thương mại thu hút nguồn vốn trên thị trường bằng cách phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, và thông qua các hoạt động huy động tiền gửi. Song kiếm lợi nhuận bằng cách cho vay, đẩy tiền ra ngoài thị trường, thông qua các hoạt động như cho vay tín dụng, thế chấp hoặc mua trái phiếu của các tổ chức, doanh nghiệp khác.

Các hoạt động của ngân hàng thương mại đóng góp rất lớn trong việc kích thích giao dịch, đầu tư và phát triển vốn trong nền kinh tế. Ngoài ra, ngân hàng thương mại còn là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế, như là điều chỉnh mở rộng hay thu hẹp lượng tiền lưu thông trong hệ thống ngân hàng và ngoài thị trường.