Nhà hoạch định/tư vấn tài chính

Nhà hoạch định tài chính là một nhà tư vấn chuyên hỗ trợ khách hàng quản lý các vấn đề tài chính và giúp họ đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn của họ.

Một nhà hoạch định tài chính cần có kiến thức toàn diện về tài chính cá nhân, thuế, ngân sách và đầu tư. Họ có thể chuyên về một mảng như lập kế hoạch thuế, phân bổ tài sản, quản lý rủi ro, lập kế hoạch nghỉ hưu hoặc lập kế hoạch bất động sản. Họ thường thu hút và tập trung vào một tập khách hàng cụ thể như những người trẻ hoặc người về hưu.