P/B hay P/Book

Chỉ số P/B (Price to Book ratio) là chỉ số Giá/Giá trị sổ sách mỗi cổ phần, được dùng để so sánh giá của cổ phiếu hiện tại và giá trị sổ sách của cổ phiếu đó.

Công thức tính chỉ số P/B:
P/B = Giá cổ phiếu hiện tại / (Tổng giá trị tài sản – Giá trị tài sản vô hình – Nợ)

P/B thường có mức cao hơn 1.0x. Nếu P/B nhỏ hơn 1.0x, thì công ty đang giao dịch dưới giá trị sổ sách.

Nhìn chung, nếu P/B thấp, nghĩa là giá cổ phiếu càng rẻ và ngược lại. Tuy nhiên, để đánh giá đúng tiềm năng của một doanh nghiệp, thì P/B cần phải so sánh với các công ty trong ngành.

Ví dụ: Một công ty có mức P/B khoảng 1.0x là tương đối thấp nhưng nếu toàn ngành đang có mức P/B trung bình ở mức 0.8x thì mức 1.0x sẽ trở thành đắt.