P/E trailing

P/E trailing hay P/E 12 tháng gần nhất là P/E được tính toán bằng giá hiện tại chia cho thu nhập của 4 quý gần nhất trước đó. Đây là số liệu P/E khách quan nhất.

Một nhà đầu tư thích xem xét P/E 12 tháng gần nhất vì đây là mức P/E thực tế đã đạt và nhà đầu tư thường tin vào số quá khứ hơn là dùng thu nhập ước tính (EPS) hàng quý hoặc hàng năm trên mỗi cổ phiếu trong tương lai của công ty.