Phân bổ tài sản (Asset allocation)

Phân bổ tài sản là việc phân chia các khoản tiền đầu tư của bạn cho các tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và bất động sản, nhằm cân bằng rủi ro và lợi nhuận.

Quyết định phân bổ tài sản là của mỗi cá nhân thay đổi vào các thời điểm khác nhau trong cuộc đời, tùy thuộc vào thời gian bạn phải đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn.

Ví dụ: Nếu bạn muốn đầu tư dài hạn nhưng chỉ chấp nhận một mức độ rủi ro không đáng kể, thì bạn có thể phân bổ tiền của mình vào các trái phiếu chính phủ, và ngược lại, nếu bạn chấp nhận được rủi ro cao, thì bạn có thể phân bổ tài sản của mình vào việc đầu tư cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao nhiều hơn là vào tiết kiệm.