Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis)

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch theo các xu hướng và mô hình giá được thấy trên biểu đồ giá.

Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng hoạt động giao dịch trong quá khứ và sự thay đổi giá của một chứng khoán có thể là những chỉ báo có giá trị về biến động giá trong tương lai của chứng khoán.

Phân tích kỹ thuật trái ngược với phân tích cơ bản, phương pháp tập trung vào tài chính của một công ty hơn là giá trong quá khứ hoặc xu hướng biến động giá cổ phiếu.