Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)

Phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discounted Cash Flow hay DCF) là một phương pháp định giá được sử dụng để xác định giá trị của một công ty dựa trên dòng tiền trong tương lai.

Đối với phương pháp chiết khấu dòng tiền, các nhà phân tích sẽ dự phóng một loạt các dòng tiền hoặc thu nhập trong tương lai (có thể là 5 năm, 10 năm, hoặc thậm chí lâu hơn) và sau đó chiết khấu theo giá trị thời gian của dòng tiền tương lai về thời điểm hiện tại dùng tỷ lệ chiết khấu. Tổng của tất cả các dòng tiền tương lai chiết khấu là giá trị hiện tại của công ty.