Phương pháp định giá so sánh (Multiples Approach)

Phương pháp định giá so sánh là một phương pháp định giá tương đối nhằm đánh giá các công ty dựa trên các công ty tương tự cùng ngành.

Định giá so sánh thường dựa trên giá trị doanh nghiệpvốn chủ sở hữu. Các phương pháp định giá so sánh vốn chủ sở hữu thường được sử dụng các chỉ số P/E (giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu), chỉ số P/Book (giá trên giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu) và chỉ số P/Sales (giá trên doanh thu mỗi cổ phiếu) để xác định giá trị nội tại của công ty.