Quỹ khẩn cấp (Emergency fund)

Quỹ khẩn cấp là số tiền mà một cá nhân cất giữ để phòng hờ cho những lúc trong tình cảnh tài chính khó khăn và eo hẹp. Nói cách khác, mục đích của quỹ khẩn cấp là cải thiện an ninh tài chính bằng cách tạo ra một tấm đệm, số dư tiền, để đáp ứng các chi phí không lường trước được, chẳng hạn như bệnh tật hoặc sửa chữa nhà do thiên tai.

Tài sản trong quỹ khẩn cấp thường là tiền mặt hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao khác. Quỹ khẩn cấp sẽ giúp bạn trong việc hạn chế vay nợ lãi suất cao, thế chấp tài sản, hoặc làm suy yếu các khoản tiền dành ra cho hưu trí hay các mục đích tài chính khác.