Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài chính cá nhân

Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính là khả năng không đạt được mục tiêu tài chính do các yếu tố có thể hoặc không thể lường trước được, làm ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Rủi ro tài chính