Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài chính cá nhân

Lập ngân sách

Ngân sách là một kế hoạch tài chính chi tiết, được thiết lập trong một khoảng thời gian cố định để quản lý tiền bạc và tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Lập ngân sách