Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài chính doanh nghiệp

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro là quá trình xác định, đánh giá, và kiểm soát các yếu tố không chắc chắn hay rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mục tiêu và hoạt động của doanh nghiệp.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Quản trị rủi ro