Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản lý gia sản

Cố vấn tài chính

Cố vấn tài chính là những chuyên gia tài chính có bằng cấp theo pháp luật qui định. Công việc chính là tư vấn cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đạt được mục tiêu tài chính.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Cố vấn tài chính