Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản lý gia sản

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư là cách nhà đầu tư đưa ra lựa chọn cụ thể các loại tài sản, thời gian nắm giữ, và tỉ lệ phân bổ tiền đầu tư vào từng loại tài sản sao cho lợi nhuận đạt được là tối ưu nhất.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Chiến lược đầu tư