Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư

Cổ phiếu

Cổ phiếu là loại chứng khoán vốn, chứng nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với số vốn góp đó. Người sở hữu cổ phiếu là chủ sở hữu của công ty, dù là một phần rất nhỏ.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Cổ phiếu