Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kinh tế vĩ mô

Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ là công cụ quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, định hình giá trị tiền tệ, lãi suất, lạm phát và sự ổn định kinh tế của một quốc gia.

Gmail IconFacebook IconLinkedin Icon

Khám phá về Chính sách tiền tệ